പ്രധാന ക്ഷേമനിധി ബോർഡുകളുടെ അഡ്രസ്സും മറ്റു വിവരങ്ങളും

പ്രധാന ക്ഷേമനിധി ബോർഡുകളുടെ അഡ്രസ്സും മറ്റു വിവരങ്ങളും

കേരള അബ്‌കാരി വർക്കേഴ്സ് വെൽഫെയർ ഫണ്ട് ബോർഡ് 

 കേരള അബ്‌കാരി വർക്കേഴ്സ് വെൽഫെയർ ഫണ്ട് ബോർഡ് 

പി.എച്ച് .റോഡ്,

തിരുവനന്തപുരം

ഇ-മെയിൽ:  abkariworker@gmail.com

ചെയർപേഴ്സൺ: 0471- 2460397

ഫാക്സ്: 0471- 2460667

ചീഫ് വെൽഫെയർ ഫണ്ട് ഇൻസ്പെക്ടർ

0471- 2460397/2460667

ഫാക്സ്: 0471- 2460667

കേരള അഡ്വക്കേറ്റ് ക്ലർക്കുമാരുടെ വെൽഫെയർ ഫണ്ട് കമ്മിറ്റി

കേരള അഡ്വക്കേറ്റ് ക്ലർക്കുമാരുടെ വെൽഫെയർ ഫണ്ട് കമ്മിറ്റി,

മണി മന്ദിരം

റ്റി. സി. നം. 26/580 (1)

SERA- 24

പ്രസ് ക്ലബ്ബിന്  പിന്നിൽ,

തിരുവനന്തപുരം

സെക്രട്ടറി 0471- 2320232

ഫാക്സ്: 0471-2320232

കേരള കർഷക തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ്

 

കേരള കർഷക തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ്

തൃശ്ശൂർ -4

ഫാക്സ്: 0487- 2386871

ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 0487- 2386871

കേരള ആർട്ടിസാൻസ്  സ്കിൽഡ് വർക്കേഴ്സ് വെൽഫെയർ സ്കീം 

കേരള ആർട്ടിസാൻസ്  സ്കിൽഡ് വർക്കേഴ്സ് വെൽഫെയർ സ്കീം 

 

വൃന്ദാവൻ ബിൽഡിംഗ്,

ഗാന്ദാരിയമ്മൻ  കോവിൽ റോഡ്,

തിരുവനന്തപുരം

ഇ-മെയിൽ welfare.labour@gmail.com

ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ 0471- 2464240

കേരള ഓട്ടോമൊബൈൽ വർക്കേഴ്സ് വെൽഫെയർ ഫണ്ട് ബോർഡ്, കൊല്ലം

കേരള ഓട്ടോമൊബൈൽ വർക്കേഴ്സ് വെൽഫെയർ ഫണ്ട് ബോർഡ്, കൊല്ലം

കൊല്ലം

ഇ-മെയിൽ motor.worker@gmail.com

ചെയർമാൻ 0474-2742818

ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ 0474-2741288

കേരള ഓട്ടോറിക്ഷ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി 

 

കേരള ഓട്ടോറിക്ഷ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി പദ്ധതി,

കൊല്ലം

ഇ-മെയിൽ motor.worker@gmail.com

ചെയർമാൻ 0474-2742818

ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ 0474- 2741288

ഫാക്സ്: 0474-2749334

കേരള ബാംബു,  കാട്ടുവള്ളി, പണ്ടാനസ്  ലീഫ് വർക്കേഴ്സ് വെൽഫയർ ഫണ്ട് ബോർഡ്

കേരള ബാംബു,  കാട്ടുവള്ളി, പണ്ടാനസ്  ലീഫ് വർക്കേഴ്സ് വെൽഫയർ ഫണ്ട് ബോർഡ്

അങ്കമാലി സൗത്ത് പി.ഒ.,

എറണാകുളം 

ഇ-മെയിൽ bambooworker@gmail.com

ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ Ph: 0484- 2454443

ഫാക്സ്: 0484- 2454443

കേരള ബീഡി, സിഗാർ വർക്കേഴ്സ് ക്ഷേമനിധി ബോർഡ്

 

കേരള ബീഡി, സിഗാർ വർക്കേഴ്സ് ക്ഷേമനിധി ബോർഡ്,

SPCA റോഡ്

കണ്ണൂർ

ഇ-മെയിൽ beedi.worker@gmail.com

ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ 0497- 2706133

കേരള ബിൽഡിംഗ് ആൻഡ് അതർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കേഴ്സ് വെൽഫെയർ ബോർഡ്, തിരുവനന്തപുരം

 

കേരള ബിൽഡിംഗ് ആൻഡ് അതർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കേഴ്സ് വെൽഫെയർ ബോർഡ്, തിരുവനന്തപുരം

കേരള ബിൽഡിംഗ് ആൻഡ് അതർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കേഴ്സ് വെൽഫെയർ ബോർഡ്, തിരുവനന്തപുരം

ഇ-മെയിൽ kbocwwboard@gmail.com

kbocwwb1@bsnl.in

ചെയർപേഴ്സൺ 0471- 2337941/2337943

ഫാക്സ്: 0471- 2337944

സെക്രട്ടറി 0471- 2337942

കേരള കയർ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ്

 

കേരള കയർ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ്,

ആലപ്പുഴ കേരള കയർ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ്,

ആലപ്പുഴ - 688 001

ഇ-മെയിൽ cekcwwfb@gmail.com

ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ 0477- 2251499/2251577

ഫാക്സ്: 0477- 2251577

വെബ്സൈറ്റ് www.keralacoirwwfb.org

കേരള കശുവണ്ടി തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് കൊല്ലം

കേരള കശുവണ്ടി തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് കൊല്ലം

ഇ-മെയിൽ cashew. workers@gmail.com

ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ

0474- 2740942

ഫാക്സ്: 0474-2740942

കേരള ക്ഷീര കർഷക ക്ഷേമനിധി ബോർഡ്, തിരുവനന്തപുരം - 4 

 

കേരള ക്ഷീര കർഷക ക്ഷേമനിധി ബോർഡ്, തിരുവനന്തപുരം - 4 

ഇ-മെയിൽ:  dairywelfarefund@yahoo.co.in

ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ:  0471- 2723671

ഫാക്സ്: 0471-2723671

കേരള മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് 

കേരള മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് 

അയ്യപ്പ നഗർ,

പുങ്കുന്നം,

തൃശ്ശൂർ

ഇ-മെയിൽ matsyaboard@gmail.com

കമ്മീഷണർ

0487- 2383088, 2325483

ഫാക്സ്: 0487- 2383053

കേരള ഹാൻഡ്ലൂം വർക്കേഴ്സ് ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് 

 

കേരള ഹാൻഡ്ലൂം വർക്കേഴ്സ് ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് 

കണ്ണൂർ കേരള ഹാൻഡ്ലൂം വർക്കേഴ്സ് വെൽഫെയർ

ഫണ്ട് ബോർഡ്,

കണ്ണൂർ

ഇ-മെയിൽ handloom.worker@gmail.com

ചെയർമാൻ 0497- 2702995

ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ

0497- 2702995

കേരള ഹെഡ് ലോഡ് വർക്കേഴ്സ് വെൽഫെയർ ബോർഡ്,

 

 

കേരള ഹെഡ് ലോഡ് വർക്കേഴ്സ് വെൽഫെയർ ബോർഡ്,

പി.എച്ച് ബി. 2017

എസ് ആർ എം റോഡ്

എറണാകുളം

കൊച്ചി -18

ഇ-മെയിൽ khwwboard@gmail.com

ചെയർമാൻ 0484- 2401448/2401990

ഫാക്സ്: 0484- 2400644

ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ

0484- 2401448/2401990

വെബ്സൈറ്റ് www.keralaheadloadworkers.org

 

കേരള ഖാദി വർക്കേഴ്സ് വെൽഫെയർ ഫണ്ട് ബോർഡ്,

 

കേരള ഖാദി വർക്കേഴ്സ് വെൽഫെയർ ഫണ്ട് ബോർഡ്,

കേരള ഖാദി ആന്റ് വില്ലേജ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ബോർഡ്

ഗ്രാമ സൌഭാഗ്യ ,

വഞ്ചിയൂർ,

തിരുവനന്തപുരം

ഇ-മെയിൽ khadiwelfare@gmail.com

ചെയർമാൻ 0471-2470443

ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ 0471-2470443

ഫാക്സ്: 0471- 2479525

വെബ് സൈറ്റ്  www.kkvib.org

 

കേരള ലേബർ വെൽഫെയർ ഫണ്ട് ബോർഡ്

 

കേരള ലേബർ വെൽഫെയർ ഫണ്ട് ബോർഡ്,

വഞ്ചിയൂർ, തിരുവനന്തപുരം

കേരളാ ലേബർ വെൽഫെയർ ഫണ്ട് ബോർഡ്

വഞ്ചിയൂർ

തിരുവനന്തപുരം - 695 035

ഇ-മെയിൽ welfare.labour@gmail.com

ചെയർപേഴ്സൺ 0471-2518412

ഫാക്സ്: 0471-2570370

കമ്മീഷണർ 0471- 2463769

കേരള മോട്ടോർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് വർക്കേഴ്സ് വെൽഫെയർ ഫണ്ട് ബോർഡ്

 

കേരള മോട്ടോർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് വർക്കേഴ്സ് വെൽഫെയർ ഫണ്ട് ബോർഡ്, കൊല്ലം

742818, 0471-327013

ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ 742818, 741288

ഇ-മെയിൽ motor.worker@gmail.com

ചെയർമാൻ 0474-2742818

ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ

0474- 2741288

ഫാക്സ്: 0474-2749334

കേരള റേഷൻ ഡീലർ ക്ഷേമനിധി, തിരുവനന്തപുരം 

കേരള റേഷൻ ഡീലർ ക്ഷേമനിധി,

തിരുവനന്തപുരം 

TC 25/1956,

ദേശാഭിമാനി റോഡ്

മഞ്ചലി കുളം

തിരുവനന്തപുരം -01

ചെയർമാൻ 0471- 2321152/2336181

ഫാക്സ്: 0471- 2337944

സെക്രട്ടറി, ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ

0471-2336181

 കേരള റോഡ് ഫണ്ട് ബോർഡ്, തിരുവനന്തപുരം 

 

കേരള റോഡ് ഫണ്ട് ബോർഡ്, തിരുവനന്തപുരം കേരള റോഡ് ഫണ്ട് ബോർഡ്

കവടിയാർ പി. ഒ.

തിരുവനന്തപുരം -695 003

ഇ-മെയിൽ info@krfb.org

coo@krfb.org

മെമ്പർ സെക്രട്ടറി 0471-2720076

ഫാക്സ്: 0471-2726080

ചീഫ് ഓപ്പറേറ്റിങ് ഓഫീസർ 0471-2720076

വെബ് സൈറ്റ് www.krfb.org

കേരളാ റൂറൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ആന്റ് വെൽഫെയർ സൊസൈറ്റി

കേരളാ റൂറൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ആന്റ് വെൽഫെയർ സൊസൈറ്റി

കേരളാ റൂറൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ആന്റ് വെൽഫെയർ സൊസൈറ്റി,

തൈക്കാട് പി.ഒ.

തിരുവനന്തപുരം.

ഇ-മെയിൽ mdkrewstvpm@gmail.com

പ്രസിഡന്റ് 0471- 2462064

ഫാക്സ്: 0471- 2462064

മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ 0471- 2462064/2323286

സെക്രട്ടറി

0471- 2462064/2472009

കേരള ഷോപ്സ് ആൻഡ് കൊമേഴ്സ്യൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് വർക്കേഴ്സ് വെൽഫെയർ ഫണ്ട് ബോർഡ് 

കേരള ഷോപ്സ് ആൻഡ് കൊമേഴ്സ്യൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് വർക്കേഴ്സ് വെൽഫെയർ ഫണ്ട് ബോർഡ് കേരള ഷോപ്സ് ആൻഡ് കൊമേഴ്സ്യൽ

എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് വർക്കേഴ്സ് വെൽഫെയർ ഫണ്ട് ബോർഡ്

തിരുവനന്തപുരം - 35

ഇ-മെയിൽ peedikaceo@gmail.com

ചെയർമാൻ 0471-2572507

ഫാക്സ്: 0471-2572507

ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ 0471-2572507 / 2572758

വെബ്സൈറ്റ്peedika.kerala.gov.in

കേരള സംസ്ഥാന അംഗൻവാടി  ജീവനക്കാരുടെ ക്ഷേമനിധി

കേരള സംസ്ഥാന അംഗൻവാടി  ജീവനക്കാരുടെ ക്ഷേമനിധി 

വികാസ് ഭവൻ

തിരുവനന്തപുരം -33

ഇ-മെയിൽ pprathapan@yahoo.co.m

ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ

0471- 2302851

ഫാക്സ്: 0471- 2302887

കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ജീവനക്കാർ പെൻഷൻ ബോർഡ്

 

കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ജീവനക്കാർ പെൻഷൻ ബോർഡ്,

തിരുവനന്തപുരം കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ജീവനക്കാർ പെൻഷൻ ബോർഡ്,

തിരുവനന്തപുരം -695 001

അധിക രജിസ്ട്രാർ / സെക്രട്ടറി / സി.ഡി.പി.

0471- 2475681

ഫാക്സ്: 0471-2573976

കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ജീവനക്കാരുടെ വെൽഫെയർ ബോർഡ്,

തിരുവനന്തപുരം

കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ജീവനക്കാരുടെ വെൽഫെയർ ബോർഡ്,

തിരുവനന്തപുരം കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ജീവനക്കാർ

ക്ഷേമബോർഡ്,

പി. ബി. നമ്പര് 112

ഓവർ ബ്രിഡ്ജ് ജംക്ഷൻ,

തിരുവനന്തപുരം

ഇ-മെയിൽ സെക്രട്ടറി@kscewb.kerala.gov.in

അഡീഷണൽ രജിസ്ട്രാർ / സെക്രട്ടറി- ട്രഷറർ

0471- 2460339

ഫാക്സ്: 0471- 2475730

 കേരള ടെയിലറിംഗ് വർക്കേഴ്സ് വെൽഫയർ ഫണ്ട് ബോർഡ്,

തിരുവനന്തപുരം 

കേരള ടെയിലറിംഗ് വർക്കേഴ്സ് വെൽഫയർ ഫണ്ട് ബോർഡ്,

തിരുവനന്തപുരം കേരള ടൈൽ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ്,

തൈക്കാട്,

തിരുവനന്തപുരം.

ഇ-മെയിൽ tailor.worker@gmail.com

ചെയർപേഴ്സൺ 0471-2558791

ഫാക്സ്: 0471- 2445462

ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ 0471- 2448592

കേരള കള്ളുചെത്തു തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് 

 

 

കേരള കള്ളുചെത്തുതൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് 

തിരുവനന്തപുരം - 14

ഇ-മെയിൽ ktwwfboard.tvm@gmail.com

ചെയർപേഴ്സൺ 0471-2518157

ഫാക്സ്: 0471- 2442287

ചീഫ് വെൽഫെയർ ഫണ്ട് ഇൻസ്പെക്ടർ 0471- 2442287

കേരള വ്യാപാരി ക്ഷേമ ബോർഡ് 

 

കേരള വ്യാപാരി ക്ഷേമ ബോർഡ്

ചാല  (പിഒ)

തിരുവനന്തപുരം - 36.

ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ 0471-2474049,2474054.


കേരള വ്യാപാരി ക്ഷേമ ബോർഡിനെക്കുറിച്ച്

 

അംഗത്വം പുതുക്കൽ ഫോം, നോമിനേഷൻ ഫോം

>>>> പി.ഡി.എഫ്

മറ്റ് ഫോമുകൾ

>>>> പി.ഡി.എഫ്

 

കേരള സ്റ്റേറ്റ് കൾച്ചറൽ ആക്റ്റിവിസ്റ്റ്സ് വെൽഫെയർ ഫണ്ട് ബോർഡ്

കേരള സ്റ്റേറ്റ് കൾച്ചറൽ ആക്റ്റിവിസ്റ്റ്സ് വെൽഫെയർ ഫണ്ട് ബോർഡ്, ചലചിത്ര കലാഭവൻ

തിരുവനന്തപുരം - 14

ചെയർമാൻ 0471-2320091

ഇമെയിൽ: kbocwwboard@gmail.com

kbocwwb1@bsnl.in

കേരള സംസ്ഥാന ലോട്ടറി ഏജന്റ്സ് ആൻഡ് സെല്ലേഴ്സ് വെൽഫെയർ ഫണ്ട് ബോർഡ്

കേരള സംസ്ഥാന ലോട്ടറി ഏജന്റ്സ് ആൻഡ് സെല്ലേഴ്സ് വെൽഫെയർ ഫണ്ട് ബോർഡ്

ടെൽ: 0471 2326662

ഫാക്സ്: 0471 2325552

കേരള സഹകരണ വികസന ക്ഷേമനിധി ബോർഡ്

 

 

കേരള സഹകരണ വികസന ക്ഷേമനിധി ബോർഡ്

TC - 25/357 (4)

ഗാന്ധാരി അമ്മൻ കോവിൽ റോഡ്

പ്രതിമ

തിരുവനന്തപുരം - 695001

ടെൽ: 0471-2327727 2327616

ഫാക്സ്: 0471-2327727

ഇ-മെയിൽ: kcdwfb@gmail.com

വെബ്സൈറ്റ്: www.kcdwfb.com