International

സംസ്ഥാനത്ത് ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ചാര്ജിംഗ് സ്റ്റേഷനുകള് വരുന്നു

സംസ്ഥാനത്ത് ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ചാര്ജിംഗ് സ്റ്റേഷനുകള് വരുന്നു

സംയുക്ത സംരംഭത്തിൽ പങ്കാളികളാകുന്നത് ലിന്ക്സ് ലോറന്സ് ആന്ഡ് മേയോയും ചാര്ജ് ഗ്രിഡും

സംസ്ഥാനത്ത് ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ചാര്ജിംഗ് സ്റ്റേഷനുകള് വരുന്നു

സംസ്ഥാനത്ത് ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ചാര്ജിംഗ് സ്റ്റേഷനുകള് വരുന്നു

സംയുക്ത സംരംഭത്തിൽ പങ്കാളികളാകുന്നത് ലിന്ക്സ് ലോറന്സ് ആന്ഡ് മേയോയും ചാര്ജ് ഗ്രിഡും