ജിഎസ്ടിക്കു പുറമെ സിനിമാ ടിക്കറ്റുകൾക്ക് 10% വിനോദനികുതി ഈടാക്കുന്നതു തടഞ്ഞ മുൻഉത്തരവ് ഹൈക്കോടതി മേയ് 23 വരെ നീട്ടി

ജിഎസ്ടിക്കു പുറമെ സിനിമാ ടിക്കറ്റുകൾക്ക് 10% വിനോദനികുതി ഈടാക്കുന്നതു തടഞ്ഞ മുൻഉത്തരവ് ഹൈക്കോടതി മേയ് 23 വരെ നീട്ടി
ജിഎസ്ടിക്കു പുറമെ സിനിമാ ടിക്കറ്റുകൾക്ക് 10% വിനോദനികുതി ഈടാക്കുന്നതു തടഞ്ഞ മുൻഉത്തരവ് ഹൈക്കോടതി മേയ് 23 വരെ നീട്ടി