കോവിഡും ലേബർ നിയമവും: - ലേബർ ലോ പ്രാക്ടീഷ്നേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ